Program list

 

General 

 1. Test of project management knowledge - Đánh giá kiến thức Quản lý dự án
 2. Project management SkillTest – Đánh giá kỹ năng Quản lý dự án - PM SkillTest
 1. Project management fundamentals program -  Cơ bản về Quản lý dự án - PMF
 2. Project management advanced - Quản lý dự án nâng cao
 3. Certified Associate Project Management (CAPM® Prep Pack) - Luyện thi chứng chỉ CAPMCAPM®
 4. Program Professional Management (PgPM®) Prep Pack - Luyện thi chứng chỉ PgPM®
 5. Program & portfolio management - Quản lý chương trình và các danh mục đầu tư
 6. Project management Team Leader - Kỹ năng lãnh đạo trong Quản lý dự án
 7. Project contract management - Quản lý triển khai hợp đồng
 8. Auditing project & Project risk - Kiểm toán và quản lý rủi ro trong dự án
 9. Global team simulator - Mô phỏng Quản lý nhóm toàn cầu (không cùng làm việc trong cùng văn phòng)
 10. Project scheduling - Quản lý lịch trình

PMP® Exam Preparation

 1. X-AM Simulation PMP® - Bộ đề thi chứng chỉ PMP®
 2. E-learning A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide5th + X-AM Simulation PMP® 
 3. E-learning PMBOK® Guide 5th +  5 days workshop + X-AM Simulation PMP® - PMP Prep Pack
 4. 5 days workshop - Đào tạo tập trung 5 ngày

 

PM Teamwork – Project management online courses could now be organized as classroom-based training.

 

Processing...