PM SkillTest

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

ASSESSING PROJECT MANAGEMENT KNOW - HOW

 

Mục tiêu

Đánh giá việc xử lý các tình huống thường xẩy ra nhất trong Quản lý dự án.

 

Nội dung

PM SkillTest bao gồm 50 vấn đề và tình huống khó và mang tính chất đặc thù xẩy ra hàng ngày trong công việc Quản lí dự án. Nội dung của bài kiểm tra dựa trên yêu cầu các các kỹ năng cần có của một Trưởng dự án – và không chỉ riêng trong giai đoạn thực hiện (executing), mà còn trong giai đoạn khởi đầu (initiating), lập kế hoạch (planning), và kết thúc của một dự án (closing). Ngoài các kỹ năng cứng thì bài kiểm tra cũng đánh giá các kỹ năng mềm của một Trưởng dự án.

 

Cách thức thực hiện

Học viên làm bài kiểm tra nhờ sự hỗ trợ của Internet trong thời gian 90 phút. Học viên có thể xem kết quả ngay sau khi bài kiểm kết thúc. Kết quả sẽ hiển thị dưới dạng mười một (11) cột đánh giá về năng lực.

     

 1.  

 

 

 

Chủ đề đánh giá

 1. Khởi đầu dự án (Initiating a project)
 2. Lập kế hoạch dự án(Planning a project)
 3. Triển khai dự án (Executing a project)
 4. Giám sát và kiểm soát dự án(Monitoring and controlling a project)
 5. Kết thúc dự án (Closing a project)
 6. Giao tiếp (Communicating)
 7. Lãnh đạo (Leading)
 8. Quản lý (Managing)
 9. Khả năng nhận thức (Cognitive ability)
 10. Tính hiệu quả (Effectiveness)
 11. Tính chuyên nghiệp (Professionalism)

 

Đang xử lý...