Danh sách chương trình

 

Các chương trình chung

 1. Đánh giá kiến thức Quản lý dự án - Test of project management knowledge
 2. Đánh giá kỹ năng Quản lý dự án - Project management SkillTest – PM SkillTest
 1. Cơ bản về Quản lý dự án - Project management fundamentals program -  PMF
 2. Quản lý dự án nâng cao - Project management advanced
 3. Luyện thi chứng chỉ Certified Associate Project Management (CAPM®) - CAPM® Prep Pack
 4. Luyện thi chứng chỉ Program Professional Management (PgPM®) - PgPM® Prep Pack
 5. Quản lý chương trình và các danh mục đầu tư - Program & portfolio management
 6. Kỹ năng lãnh đạo trong Quản lý dự án - Project management Team Leader
 7. Quản lý triển khai hợp đồng dự án - Project contract management
 8. Kiểm toán và quản lý rủi ro trong dự án - Auditing project & Project risk
 9. Mô phỏng Quản lý nhóm toàn cầu (không cùng làm việc trong cùng văn phòng) - Global team simulator
 10. Quản lý lịch trình - Project scheduling

Các chương trình luyện thi chứng chỉ Project Management Professional (PMP®)

 1. Bộ đề thi chứng chỉ PMP® - X-AM Simulation PMP® 
 2. E-learning A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide5th + X-AM Simulation PMP® 
 3. E-learning PMBOK® Guide 5th +  5 days workshop + X-AM Simulation PMP® - PMP Prep Pack
 4. Đào tạo tập trung 5 ngày – 5 days workshop

 

PM TeamworkĐào tạo Quản lý dự án trực tuyến được tổ chức như các lớp tập trung 

 

Đang xử lý...